ប្រភេទទាំងអស់
អ្នកលក់
អ្នកលក់ភស្តុភារដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ / ក្រុមសេវាកម្មរបស់យើង។

យើងមានក្រុមលក់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ ពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហា និងពិភាក្សាជាមួយអតិថិជន