ប្រភេទទាំងអស់
ជំងឺ EMS

អាកាសអ៊ិចប្រេស

ជំងឺ EMS
Matic Express ផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស និងខ្សែដឹកជញ្ជូន UPS/FEDEX ពីប្រទេសចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយផ្តល់នូវជម្រើសពីរផ្លូវនៃបន្ទាត់ Hong Kong Express Line និង Mainland Airline Economic Line ហើយសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន UPS/FEDEX ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយ។
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង