ប្រភេទទាំងអស់
DDU

សេវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស

DDU
1:Provide global express service from airport to airport.
២៖ មកដល់ទាន់ពេល
3: deliver goods by DHL,DPD,FedEx.
4: Transport time: Commonly received goods in 3days, or 4 to 5 day.
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង