ប្រភេទទាំងអស់
DDP

សេវាដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ

DDP
Matic Express deliver cargo from China to USA,Australia, Canada,UK ,Germany,UAE,Japan,Pakistan And Europe.
ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ
1:Place of Origin: Yiwu ,Shenzhen,Shanghai,Ningbo,Guangzhou,Tianjin.
2: Vector:Deliver cargo to your designated add by Matson,MSK ,COSCO, ZIM ,APL.
3:Pick up from your suppliers in China ,then put cargo into our warehouses.
4:.Booking container from different shipping company.
5.Label with Made-in-China,FBA,and products inspection
6.Customs declarations and clearance service
7:DDP of door to door delivery
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង