ប្រភេទទាំងអស់
ក្រុមហ៊ុន Changsha

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

Matic Express ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ 2007 វាគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន។ យើងបានកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក និងផ្តល់សេវាកម្មភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនសម្រាប់សហគ្រាស។

In 2018,Changsha Chaintech Supply Chain Management Co,.Ltd was builded in Changsha,China.It is Matic Express's branch.We buildes a professional teams to provide services for seller from Amazon and Walmart. Our main service includes Amazon FBA, sea freight, ដឹកទំនិញតាមអាកាស, ការបញ្ចេញមតិអន្តរជាតិ,China-EU Truck Express,China-EU Railing Express,shipping FCL & LCL,warehousing and customs declaration.The company established a long-term cooperative relations with more than 500 importers and sellers for various sites of FBA Amazon from USA,Europe, Australia, Japan and Southeast Asia.

Matic Express បានបង្កើតឃ្លាំងនៅ Yiwu, Ningbo និង Shenzhen ក្នុងឆ្នាំ 2019 យើងបានបង្កើតការិយាល័យ និងឃ្លាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មល្អដល់អតិថិជន។

សាខា Changsha

រូបថតរបស់ Matic Express

DDP,DDU Amazon by sea shipping

DDP,DDU Amazon by sea shipping

Air shipping from Shenzhen to Chicego US

Air shipping from Shenzhen to Chicego US

Amazon FBA by sea /air freight from China to Worldwide

Amazon FBA by sea /air freight from China to Worldwide

Railway Transport From China to Europe

Railway Transport From China to Europe

DDP,DDU Amazon by UPS,DHL,FedEx,Trucking

DDP,DDU Amazon by UPS,DHL,FedEx,Trucking