ប្រភេទទាំងអស់
ប្រអប់

FBA

ប្រអប់
Matic Express បានធ្វើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនលើការដឹកជញ្ជូន DDP/DDU ច្រើនជាង 15 ឆ្នាំ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតែម្តងគត់ ចាប់ពីការទទួលទំនិញ ការបោសសំអាតគយ ពន្ធ រហូតដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមទ្វារ។ ឃ្លាំង Amazon FBA & 3PL និងអាសយដ្ឋានឯកជនទាំងអស់មាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដា។
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង