ប្រភេទទាំងអស់
BR

FBA

BR
Matic Express គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន DDP/DDU ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសចិន សេវាដឹកជញ្ចូនតែម្តងគត់ ចាប់ពីការទទួលទំនិញ ការបោសសំអាតគយ ពន្ធ រហូតដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមទ្វារ។ ឃ្លាំង Amazon FBA & 3PL និងអាសយដ្ឋានឯកជនទាំងអស់មាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង